Šis darbs izstrādāts, lai veicinātu vides komunikācijas (VK) attīstību Ogres novadā, paaugstinot iedzīvotāju vides apziņas līmeni par to lomu un atbildību vides aizsardzībā, dabas resursu taupīgā izmantošanā un vides kvalitāti ietekmējošu lēmumu pieņemšanā. Pētījuma ietvaros veikta pieejamās literatūras, dokumentu, normatīvo aktu, līdzšinējas pieredzes analīze, Salacgrīvas un Saulkrastu novadu pētījums saskaņā ar gadījuma pētījuma metodiku. Detāli izpētīta VK joma Ogres novadā, analizēts vietējo pārstāvju vērtējums par situāciju novadā VK sektorā, kā arī VK loma un attīstība vides pārvaldībā. Darbā iekļauts nacionālo un vietējo ekspertu, kas pēta komunikācijas sektoru, bet nav saistīti ar VK jomu, viedoklis-cik lielā mērā VK saistīta ar komunikācijas teoriju un tajā pielietotajiem principiem. Tāpat veikta intervija ar Lineburgas Universitātes (Vācija) prof.Gerd Michelsen, iepazīstot citas valsts nostāju un pieredzi VK sektorā. Pamatojoties uz veikto izpēti, sagatavotas VK pārvaldības sistēmas vadlīnijas Ogres novadam un uz to pamata-īstermiņa rīcību plāns, ietverot rīcības, kas neprasa lielus papildu resursus.Tas ir lietišķās, līdz ar to pašvaldībai vieglāk saprotams un īstenojams.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-73498-0

ISBN-10:

363973498X

EAN:

9783639734980

Book language:

Latvian

By (author) :

Olga Tinkuse

Number of pages:

296

Published on:

2014-07-14

Category:

Communication sciences