Uticaj Eksploatacije Tehničkog Kamena na Kvalitet Zraka

Uticaj Eksploatacije Tehničkog Kamena na Kvalitet Zraka

Prilog Istraživanju

GlobeEdit ( 2022-06-24 )

€ 71,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Predmet ove disertacije jeste određivanje emisije mineralne prašine sa prostora kamenoloma, i to iz svih procesa u sklopu tehnološkog postupka eksploatacije i prerade tehničkog kamena primjenom odgovarajućeg modela za proračun emisije prašine iz difuznih izvora i određivanje uticaja tih emisija na kvalitetu zraka primjenom odgovarajućeg modela disperzije čestica prašine . Za modeliranje disperzije čestica prašine TSP i PM10 korišten je softverski paket AERMOD. Obrađeni su ulazni parametri modela u okviru koje su definirani: odabir površinskog kopa, proračun prašine iz svih tehnoloških procesa i operacija, meteorološki podaci, topografski podaci, definiranje domena i dr. Validacija rezultata dobijenih modeliranjem izvršena je mjerenjem lebdećih čestica prašine u okruženju površinskog kopa po standardnoj metodi. Rezultati istraživanja interpretirani su putem grafikona i tabele koji su kao osnovu imali podatke dobivene proračunom, podatke koji su bili izlaz iz programskog paketa za modeliranje i podatke dobivene mjerenjem. Također je izvršena i analiza koja za rezultat ima definisanje minimalne udaljenosti naseljenog mjesta od površinskog kopa.

Book Details:

ISBN-13:

978-613-9-41333-1

ISBN-10:

6139413338

EAN:

9786139413331

Book language:

Bosnian

By (author) :

Ekrem Bektašević

Number of pages:

180

Published on:

2022-06-24

Category:

Building and environmental technology