ВОДНИЯТ СЕКТОР В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

ВОДНИЯТ СЕКТОР В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Състояние и Тенденции в Развитието

GlobeEdit ( 2021-05-07 )

€ 69,90

Buy at the MoreBooks! Shop

В настоящата разработка са разгледани физикогеографските фактори за формиране на водните ресурси в Северозападна България и е направена оценка на наличните и потенциални водни ресурси по поречия в района. Съставен е водностопански баланс за язовир „Среченска бара” и река Огоста. Разгледано е състоянието и проблемите в отраслите „Водоснабдяване и канализация”, „Хидроенергетика”, „Хидромелиорации” и „Защита от вредното въздействие на водите” поотделно за областите Видин, Монтана и Враца. Направени са препоръки за оптимизиране и повишаване ефективността на водния сектор в Северозападна България.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-0-62231-0

ISBN-10:

6200622310

EAN:

9786200622310

Book language:

Bulgarian

By (author) :

Мария Темелкова

Number of pages:

236

Published on:

2021-05-07

Category:

Ecology