Мазкур монографияда ишлаб чиқариш корхоналарининг иқт исодиёт да т ут ган ўрни ва ўзига хос хусусият лари, жорий акт ивлар ҳисоби, т аҳлили ва аудит и услубиёт ини т ашкил эт ишнинг назарий асослари бўйича т адқиқот олиб борган олимларнинг илмий ишлари ва ғоялари т адқиқ эт илиб, уларнинг қарашлари ва ёндашувлари т аҳлили амалга оширилган. Шунингдек, хориж т ажрибасини чуқур ўрганиш асосида донни сақлаш ва қайт а ишлаш корхоналарида жорий акт ивлар ҳисоби, т аҳлили ва аудит ини услубий жиҳат ларини т акомиллашт ириш зарурат и асосланган ва илмий-амалий жиҳат лари ёрит илган.Жумладан, даргумон қарзларнинг муддат ига мут аносиб фоизлар бўйича резерв шакллант ириш асосида молиявий ҳисобот шаффофлиги ва аниқлигини т аъминлашасосланган; жорий акт ивларнинг т овар моддий захиралари,суғурт а захираси, пул маблағлари, дебит орлик қарзлариэлемент ларини меъёрлашт ириш орқали т аҳлилий баҳолашнишакллант ириш т аклиф қилинган; фойдани максималлашт иришучун жорий акт ивлар миқдорини белгилаш ва фойдаланишсамарадорлигини комплекс т аҳлил қилиш мет одикаси ишлабчиқилган; жорий акт ивлар аудит ини ўт казиш модели ишлабчиқилган, ҳамда аудит нинг омилли т аҳлилга асосланган босқичит авсия эт илган.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-0-62379-9

ISBN-10:

6200623791

EAN:

9786200623799

Book language:

Uzbek

By (author) :

Раджапбай Давлатбаевич Дусмуратов
Дилобар Махкамовна Мавлянова

Number of pages:

156

Published on:

2021-06-14

Category:

Business management