Текущата монография има за цел да демонстрира няколко възможни начина за подобряване на физико-механичните характеристики на отливки от железни сплави (чугуни и стомани), както и от някои важни за практиката конструкционни алуминиеви сплави.Глава Първа и Втора представят свойствата на редкоземните метали (РЗМ) и методите за получаване на модифициращи сплави и лигатури, съдържащи РЗМ.В Глава Трета са показани резултати от полупромишлени експерименти за възможностите за подобряване на някои свойства на чугуните чрез използване на произведените модификатори.В Глава Четвърта са представени свойствата и методите за производство и активиране на нанопрахове, използвани като наномодификатори, и различните технологични варианти за внасяне на нанопраховете в течния метал.Глава Пета изяснява някои особености при модифициране на течни метали с нанопрахове.Особено внимание е обърнато на влиянието на нанопраховете върху качествата на наварения слой, при внасяне в него на нанопрахове с различен състав.Монографията дава богата информация за влиянието на процесите на модифициране на течните метали, с цел повишаване на някои работни характеристики и удължаване на работния цикъл на изделията.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-0-62618-9

ISBN-10:

6200626189

EAN:

9786200626189

Book language:

Bulgarian

By (author) :

Проф. д-р инж. Явор Лукарски

Number of pages:

204

Published on:

2021-10-01

Category:

Other